Algemene Voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1. Op elke offerte / bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, zelfs indien ze in strijd zijn met de voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Het akkoord van Allez Roulez kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat zij de overeenkomst gesloten zou hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de klant.

1.2. Elke klant wordt door het aanvaarden van de offerte en/of het plaatsen van een bestelling onweerlegbaar geacht deze algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze algemene voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door Allez Roulez vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

1.3. In geval van tegenstelling tussen de bepalingen van de offerte / een uitdrukkelijk aanvaarde bestelling en deze van de onderhavige algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden voorrang hebben.

1.4. Indien de klant na het einde van de overeenkomst, om welke reden ook, opnieuw diensten afneemt bij Allez Roulez zijn de onderhavige algemene voorwaarden automatisch op deze nieuwe overeenkomst van toepassing tenzij anders overeengekomen.

2. Bestellingen en sluiten van de overeenkomst

2.1. Foto’s, catalogi, of andere door Allez Roulez geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde. De offertes blijven één maand geldig.

2.2. Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van Allez Roulez.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Het vervoer van een zending bestaat uit het ophalen en de aflevering ervan, dit laatste niet noodzakelijk persoonlijk aan de ontvanger. Zo mag de koerier o.a. de zending achterlaten op het door de klant vermelde adres, in handen van een gemandateerde van de klant of bij een buur,…

3.2. Allez Roulez levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.

3.3. De klant erkent, zo hij een bestelling van diensten overmaakt en/of een offerte hiervan ondertekent, dat hij voldoende en correct werd ingelicht door Allez Roulez aangaande alle belangrijke elementen van de diensten en dat hij hiervan goede kennis heeft.

3.4. De klant waarborgt dat de omschrijving en de aard en inhoud van de zending correct vermeld werd op de verzendingsnota, alsook dat alle gegevens tijdig meegedeeld worden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van maar zonder beperking tot:

– een juiste en volledige omschrijving van het te verzenden document of goed;

– de eventuele bijzondere aard van bepaalde goederen, zoals zware goederen, of goederen die een aparte of speciale behandeling vereisen;

– het  volledige en correcte ophaal – en afleveradres;

– de ligging en toegangsfaciliteiten van het ophaal -en afleveradres.

3.5. De verpakking van de zending wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de klant. Meld “BREEKBAAR” op de zending indien nodig. De klant zal de zending beschermen en verpakken tegen alle risico’s van het vervoer, onder meer rekening houdend met de aard en de inhoud, de bestemming en de handelingen eigen aan de normale methodes van behandeling en transport. De klant zal er in het bijzonder over waken dat de inhoud of een deel ervan niet kan worden weggenomen zonder de verpakking te beschadigen.

3.6. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle rechten, titels en vergunningen / toelatingen vereist teneinde Allez Roulez toe te laten de diensten te leveren. De klant waarborgt ook dat de zending voldoet aan alle reglementen en wetten en dat deze vergezeld is van alle noodzakelijke vergunningen.

3.7. Tenzij voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, is het de klant verboden volgende goederen ter vervoer aan te bieden aan Allez Roulez:

–  verdovende middelen, (verboden) wapens of andere gevaarlijke voorwerpen;

–  goederen die onderworpen zijn aan een vergunningsverplichting;

–  bont, levende dieren;

– stoffen die een algemeen bekend risico op brand, ontploffing of enigerlei andere vorm van beschadiging inhouden zoals brandstoffen, brandversnellers, lucifers, zuren of andere bijtende of chemische stoffen, accumulators, etc.;

–  waardevolle voorwerpen, zoals sierraden of voorwerpen van goud of een ander edelmetaal, papiergeld, titels, oude munten, antiek, postzegelverzamelingen, etc.

3.8.  De fietskoerier houdt zich het recht voor om goederen te weigeren die niet voldoen aan de hoger vermelde vereisten. De fietskoerier behoudt zich het recht voor de aard van iedere zending te controleren. Dit is evenwel geen verplichting. Deze controle kan in geen enkel geval enige aansprakelijkheid in hoofde van Allez Roulez doen ontstaan.

3.9. Alle kosten verbonden aan de eigen verplichtingen van de klant zijn en blijven ten zijnen laste.

3.10. Bij gebrek aan de in dit artikel 3 vermelde vereisten of enge inbreuk op dit artikel 3 toe te rekenen aan de klant, vallen de risico’s, schade en gevaren van welke aard ook m.b.t. de zending ten laste van de klant.

3.11. Wanneer de uitvoering wordt opgeschort of onderbroken door omstandigheden te wijten aan de klant of zijn aangestelden, bepaalt Allez Roulez zelf wanneer zij de uitvoering van de overeenkomst opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

3.12. Zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, kan Allez Roulez oordelen dat de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens externe factoren waarop Allez Roulez geen vat heeft en/of wegens slechte / gebrekkige informatie door de klant en/of een andere wanprestatie van de klant.

3.13. Uitsluitend vanaf het ogenblik dat de zending door Allez Roulez in ontvangst worden genomen tot het ogenblik dat deze geleverd is op de locatie op vraag van de klant, draagt Allez Roulez de verlies-, vernielings- en beschadigingsrisico’s van de goederen, evenwel onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 7.

3.14. Allez Roulez heeft een retentie- en voorkeurrecht op alle zendingen die haar werden toevertrouwd, als waarborg voor al haar schuldvorderingen, hierbij inbegrepen de transportkosten of enige andere kosten ontstaan uit het enkele feit van de opdracht. Dit retentie- en voorkeurrecht wordt conventioneel uitgebreid tot alle schuldvorderingen verbonden aan eerdere verzendingen.

4. Leveringen / Overmacht

4.1. Allez Roulez zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen tijdsranges om de zending op te halen en af te leveren, doch overschrijding van de overeengekomen tijdsrange geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele termijn Allez Roulez bindt.

4.2. In geval van overmacht of van een voorval dat voor Allez Roulez redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt Allez Roulez zich respectievelijk het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving of e-mail aan de klant, zonder dat Allez Roulez de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt o.m. verstaan diefstal, brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, pandemie, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in- of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Allez Roulez als bij leveranciers, onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

5. Einde van de overeenkomst

5.1. In geval van een eenzijdige verbreking door de klant of in geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant is Allez Roulez gerechtigd tot betaling van de reeds geleverde diensten en van de reeds gemaakte kosten in uitvoering van de overeenkomst, alsook van respectievelijk een forfaitaire en onherleidbare verbrekingsvergoeding dan wel strafbeding ten belope van 90% van het nog niet gepresteerde deel van de contractprijs zoals berekend conform de offerte. Dit in geval van ontbinding onder voorbehoud van het recht van Allez Roulez op een grotere (schade)vergoeding ofwel (i) op grond van een andere bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst of (ii) indien zij meer schade kan aantonen.

5.2. Allez Roulez behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle prestaties op te schorten alsook om de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte, bij aangetekende kennisgeving aan de klant, bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur alsook in geval van faillissement, de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of de insolvabiliteit van de klant of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant en overlijden van de klant.

6. Prijzen en betaling

6.1. De prijzen zijn steeds exclusief de fiscale lasten die ten laste zijn van de klant. De opgegeven prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen, verzekering, transportkosten, brandstofkosten, opgelegde CAO’s, enz. Allez Roulez behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil vanAllez Roulez. De prijzen zijn steeds exclusief BTW.

6.2. In geval de opdracht wordt uitgevoerd in regie, wordt de vervoersduur gerekend vanaf het vertrek van de fietskoerier bij de klant tot hun aankomst bij de geadresseerde.

6.3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van Allez Roulez geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

6.4. Al de facturen van Allez Roulez zijn betaalbaar aan het adres van Allez Roulez, contant en zonder korting. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 12% per jaar alsook met een schadebeding van 12%, met een minimum van zestig (60) Euro, en dit zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen ingevolge de wanprestatie van de klant verschuldigd door hem. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting.

6.5. Allez Roulez behoudt zich het recht voor om de levering afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot of van de volledige prijs.

6.6. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist.

6.7. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van Allez Roulez.

6.8. Bij niet- betaling op de vervaldag van een factuur behoudt Allez Roulez zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten en worden alle nog niet vervallen facturen van rechtswege en automatisch onmiddellijk opeisbaar.

7. Klachten / Aansprakelijkheid

7.1. Allez Roulez vergoedt de klant slechts voor schade, (i) voortvloeiend uit een gebrek in de diensten of in hun voorwerp, of (ii) geleden door een fout van Allez Roulez, dit alles onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in de andere bepalingen van artikel 7.

7.2. In geval van zichtbare beschadigingen of verlies dient de klacht, op straffe van onontvankelijkheid ervan, door de klant ten laatste binnen de twee (2) kalenderdagen na de aflevering per aangetekend schrijven of per e-mail aan Allez Roulez te worden bevestigd.

7.3. In geval vanniet zichtbare of verborgen beschadigingen dient de klacht, op straffe van onontvankelijkheid ervan, door de klant ten laatste binnen de zeven (7) kalenderdagen na de aflevering per aangetekend schrijven of per e-mail aan Allez Roulez te worden meegedeeld.

7.4. Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan Allez Roulez mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde diensten en bewijs dat de zending werd afgeleverd in dezelfde staat als deze waarin ze in ontvangst werden genomen door Allez Roulez.

7.5. Een reactie vanwege Allez Roulez op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

7.6. Het meedelen een klacht of het weigeren van bestelde diensten schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.

7.7. Indien een klacht door Allez Roulez gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten verbeteren / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

7.8. Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele- of contractuele aansprakelijkheid) van Allez Roulez zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade, met als maximum:

– voor wat betreft verzekerde schade: het bedrag door de verzekeraar van Allez Roulez uitbetaald voor het betrokken schadegeval;

–  voor wat betreft niet verzekerde schade: de prijs van de diensten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden.

Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van- / schade aan data, verlies van werkuren, vorderingen van derden enz. is uitgesloten.

7.9. Niettegenstaande de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden kan Allez Roulez niet aansprakelijk gesteld worden, noch voorziet de eventuele waarborg een dekking voor schade ten gevolge van:

–  vertragingen en/of beschadiging of verlies van goederen opgelopen door de niet-naleving door de klant van deze algemene voorwaarden;

–  elke fout van de klant of een derde, externe invloeden, …

8. Bijkomende verzekering

8.1. De aansprakelijkheid van Allez Roulez blijft ten allen tijde beperkt door de grenzen bepaald in artikel 7 van deze algemene voorwaarden. Het staat de klant evenwel ten allen tijde vrij zich te laten verzekeren tegen alle risico’s die niet gedekt zijn.

8.2. Indien de klant de beperkingen en limieten vervat in artikel 7 onvoldoende acht, dient hij zelf een verzekering af te sluiten, bij gebreke waarvan de klant alle risico’s voor verlies of schade buiten deze beperkingen en limieten aanvaardt.

8.3. De klant neemt desgevallend uitsluitend zelf de beslissingen inzake de verzekeringswaarde van de zending die hij laat verzekeren en de omvang van de dekking.

8.4. De klant verbindt zich er in ieder geval toe bij het aangaan van een bijkomende verzekering een ‘afstand van verhaal’ te bedingen en te bekomen vanwege de verzekeraar ten voordele van Allez Roulez. Het niet naleven van deze verplichting betreft een ernstige contractuele wanprestatie in hoofde van de klant dewelke een ontbinding lastens de klant rechtvaardigt.

9. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

9.1. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het  arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, in voorkomend geval de Vrederechter van Mechelen, uitsluitend bevoegd.